خدمات کشاورزی

خدمات کشاورزی

1- برنامه ریزی لازم جهت تهیه و تأمین نهاده های کشاورزی بر حسب اعلام نیاز مراجع ذیربط .

2- توزیع به موقع نهادها توسط شبکه توزیع کارآمد ( کارگزاران بخش خصوصی ، شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی تولید ).

3- برنامه ریزی گسترده و استفاده از کارگزاران کارآمد جهت توزیع بذور و پیشگیری از سنواتی شدن .

4- تعیین اولویت های توزیع نهاده در استان بر حسب شرایط اقلیمی ، سطح زیر کشت با استناد به سهمیه های تعیین شده برای شهرستانهای تابعه استان.

5- تلاش جهت ارسال سموم مازاد بر مصرف به سایر استانها و تأکید بر کاهش مصرف سم در داخل استان .

6- ترغیب واحدهای تولیدی کود ماکرو و سوپر فسفات در داخل استان در جهت افزایش تولید و ارتقاء کیفی تولیدات یاد شده .

7- نظارت بر کار تولیدکنندگان کود و بذر طرف قرارداد یا شرکت .

8- برگزاری تشریفات مناقصه و مزایده درطول سال با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات و اداره حقوقی دفتر مرکزی پس از اخذ مجوز در خصوص حمل و نقل ، بوجاری بکارگیری نیروهای شرکتی ، فروش لوازم اقساطی ، فروش ضایعات و سایر فعالیتهای عمرانی .

9- پیش بینی و برنامه ریزی لازم در زمینه تهیه و تأمین ماشین ها و ادوات کشاورزی مورد نیاز و صدور شناسنامه ماشین های کشاورزی .

10- ارسال آمار و عملکرد فعالیتهای مدیریت استان به طور مستمر به سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای ذیربط .

No comments.