همکاران

جناب آقای علی رحمانی: مدیر عامل

جناب آقای مهرداد رشدی: معاون امور اداری

جناب آقای محمد کاظم زاده : سرپرست فروش

جناب آقای مازیار شاکری: مدیر سفارشات

جناب آقای حسن حسن پور: مدیر اجرایی مزرعه

جناب آقای یحیی مجیدی: مهندس کشاورزی

جناب آقای محمدرضا سالمی: مهندس کشاورزی

جناب آقای رضا محمدی: متخصص خاک

No comments.